داشت عباسقلی خان پسری                        have m.r abasgholi a boy
پسر بی ادب و بی هنری                               arude and whitout art boy            

اسم او بود علی مردان خان                          hi s name is m.r mardan ali
اهل منزل ز دستش به امان                          the family go to fuc k bye hi s hands

پشت کالسکه مردم می شست               hi sit in back of the carriage of the people

دل کالسکه نشین را می خَست                and dameged the heart of that carriage

هر سحرگه دم در بر لب جو                      every morning in side of the river
بود چون کرم به گل رفته فرو                          go in mud like a worm

بسکه بود آن پسره خیره و بد                            it was so bad very bad
همه از او بدشان می آمد                                  every body sheet to hi s head
هرچه می گفت لَله لج میکرد                          babye sister say anything he would grouch
دهنش را به همه کج میکرد                              and recurved his mouth to every body


هر کجا لانه گنجشکی بود
بچه گنجشک در آوردی زود

هرچه می دادند می گفت کَمَست
مادرش مات که این چه شکمست

نه پدر راضی از او نه مادر
نه معلم نه لَلِه نه نوکر

ای پسر جانِ من این قصه بخوان
تو مشو مثل علی مردان خان


شاعر : ایرج میرزا 

 

کار ترجمه واقعا پدر آدمو در میاره! خیلی خسته شدم! بقیه اش باشه بعدا!!!